Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy decyzja z art. 128 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) – dalej u.g.n. powinna zostać uchylona przez organ II instancji w przypadku, gdy organ I instancji: - nie zapewnił stronom czynnego udziału w sprawie, w szczególności nie zawiadamiał o podjętych czynnościach tj. o wszczęciu postępowania, o opracowaniu operatu szacunkowego, o zgromadzeniu materiału w sprawie (brak zawiadomień z art. 10 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) – dalej k.p.a.) - przesłał operat drogą elektronicznej stronie pomimo, że strona nie wyrażała zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną - nie zwrócił się do rzeczoznawcy opracowującego operat szacunkowy na jego zlecenie o odniesienie się do zarzutów strony do operatu szacunkowego (sam nie mając wiadomości specjalnych pomimo istnienia w toku sprawy uwag i zastrzeżeń strony nie wyjaśnił i nie odniósł się do do ww. zarzutów do wyników operatu) - nie dopuścił dowodu z kontroperatu sporządzonego przez stronę, który uzasadnia zarzut rażącego zawyżenia wysokości odszkodowania ustalonego przez rzeczoznawcę majątkowego działającego na zlecenie organu I instancji - zaniechał zbadania kwestii prawa własności przedmiotowej działki, w szczególności mając na uwadze wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z niej na podstawie art. 124 i 124a u.g.n., co mogło mieć wpływ na prawidłowe ustalenie stron postępowania oraz ustalenie osoby, na rzecz której powinna nastąpić zapłata odszkodowania. Organ dopuścił jako stronę wspólnotę mieszkaniową jako całość, pomimo, że stan własności ww. nieruchomości jest nieuregulowany, gdyż wśród ok. kilkuset współwłaścicieli nieruchomości wspólnej kilku współwłaścicieli zmarło i nie zostało przeprowadzone po nich postępowanie spadkowe.

Czy zatem w tej sytuacji organ nie powinien ustalić odszkodowania w decyzji na rzecz osób, które udokumentują tytuł prawny do prawa własności?

Czy przedstawione wyżej zarzuty do wydanej decyzji wskazują, że powinna być ona uchylona w całości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?