Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 stycznia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2020 r.

PYTANIE

Prowadzący instalację (firma X) objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wystąpił do organu z wnioskiem o zatwierdzenie w drodze decyzji planu metodyki monitorowania. Organ wszczął postępowanie, a następnie na podstawie art. 26f ust. 4 ustawy z 12.06.2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2020 r. poz. 136) - dalej u.s.h.u.e. wystąpił do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (dalej KOBiZE) o wydanie opinii. KOBiZE wezwało prowadzącego instalację do poprawienia i uzupełnienia przedłożonego planu metodyki monitorowania. W tym czasie, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505) firma X została przejęta przez firmę Y (nastąpiło przejęcie i przeniesienie całego majątku i zobowiązań spółki X w drodze sukcesji uniwersalnej oraz jej rozwiązanie). Firma Y przedłożyła do KOBiZE żądane uzupełnienia, a KOBiZE oceniło pozytywnie przedłożony plan metodyki monitorowania. W związku z pozytywną opinią organ prowadzący postępowanie wystosował do Firmy Y informację o zakończeniu postępowania. Niestety do dnia dzisiejszego Firma Y nie przeniosła na siebie żadnego zezwolenia związanego z uczestnictwem w systemie handlu emisjami jak również pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji (wniosek o przeniesienie pozwolenia zintegrowanego został już złożony do organu).

Czy organ może zatwierdzić przedłożony przez Firmę X, a uzupełniony przez Firmę Y plan metodyki monitorowania?

Jakie działania powinien podjąć organ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?