Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor w 10.2013 r. uzyskał decyzję zezwalającą na lokalizacji zjazdów z drogi publicznej gminnej. W związku z faktem, iż zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany. Inwestor zwrócił się o ponowne wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację tych samych zjazdów. Organ wezwał inwestora w trybie art. 64 § 2 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. do uzupełnienia wniosku i dostarczenia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania: 2 egz. mapy zasadniczej w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją projektowanych zjazdów oraz kopii dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości lub wypis z ewidencji gruntów dla działek objętych wnioskiem.

Czy w związku z treścią art. 76a k.p.a. organ może żądać dokumentów, które znajdują się przecież we wcześniejszych aktach sprawy związanej z lokalizacją zjazdów z drogi?

Lokalizacja zjazdów się nie zmieniła, właściciel nieruchomości również jest ten sam.

Czy inwestor musi przedkładać żądane przez organ dokumenty?

Inwestor uważa, że organ nie może żądać dokumentów na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli znane są one organowi z urzędu. Podobnie jest w sytuacji, gdy określony stan jest możliwy do ustalenia praz organ na podstawie: posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych; rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji. Niedopuszczalne jest więc żądanie dokumentów w sytuacji, gdy organ sam jest w stanie pozyskać konieczną informację w drodze jej wymiany z innym podmiotem publicznym lub ma je w swoich zasobach.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?