Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 16 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Działka znajduje się na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako MN. Na terenie działki został wybudowany budynek przed wejściem w życie planu, który przekracza wyznaczoną linie zabudowy od drogi - 6 m. Inwestor złożył wniosek o nadbudowę części garażowej (która częściowa przekracza wyznaczoną linię zabudowy) o pokój. Pan miejscowy określa następujące sformułowanie: "Niezgodne z planem istniejące budynki mogą być poddawane modernizacji i przebudowie w sposób harmonizujący z istniejącą architektura". Gdzie definicje w planie wskazują że przebudowa - to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Inwestor przyniósł interpretację z urzędu gminy, którą opracował urbanista z następującą uwagą: "W związku z tym, że garaż jest integralną częścią budynku (obiektu budowlanego), to w wyniku przebudowy nie zmienią się jego charakterystyczne parametry za wyjątkiem kubatury. Niemniej jednak przedmiotowy budynek jest niezgodny z planem tylko i wyłącznie w zakresie linii zabudowy (a nie kubatury). Jeśli więc planowana inwestycja nie wpłynie na przekroczenie linii zabudowy w stanie istniejącym, a nadbudowa będzie mieściła się w parametrach określonych planem i nie zwiększy wysokości budynku, to realizacja takiej inwestycji będzie możliwa i wyznaczona w planie linia zabudowy nie powinna stanowić ograniczenia dla tego typu inwestycji".

Czy organ architektoniczny może uwzględnić taką interpretację gminy i przychylić się do wniosku inwestora?

Czy organ może udzielić pozwolenia na nadbudowę budynku, która przekracza linię zabudowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?