Czy organ może udostępnić odpis decyzji i kompletne akta sprawy osobie fizycznej, która nie była stroną postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na wycinkę drzew?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina A wydała zezwolenie na wycinkę drzew w trybie art. 83 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody – dalej u.o.p. Wnioskodawcą była gmina B - właściciel działki na terenie gminy A. Do wniosku załączono m.in. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości, wydruk księgi wieczystej, tabelę inwentaryzacją drzewostanu, mapę z lokalizacją drzewostanu, plan nasadzeń zastępczych. W toku postępowania sporządzono m.in. protokoły kontroli. Decyzję wydano w lutym 2021 r. Aktualnie osoba fizyczna, która nie była stroną postępowania, wniosła o udzielenie informacji publicznej przez wydanie jej odpisu decyzji wraz z kopią wszystkich akt sprawy.

Czy organ może udostępnić w powyższym trybie odpis decyzji i kompletne akta sprawy?

Jeśli podlegają one udostępnieniu, to czy należy je potraktować jako informację przetworzoną (mającą kilkadziesiąt stron), a następnie dokonać anonimizacji, jeśli zostaną spełnione przesłanki do udostępnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX