Czy organ może przyjąć do akt sprawy o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów załączone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 4 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do tutejszego organu wpłynął wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Jest to kolejne zezwolenie dla realizowanego przedsięwzięcia nieulegającego zmianie. Do wniosku zamiast decyzji o warunkach zabudowy jest dołączone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oznaczonego jako teren zagospodarowania odpadami.

Czy organ może przyjąć taki dokument do akt sprawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX