Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jastrzębski Maciej
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W oparciu o art. 81c ust. 2 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. organ nadzoru budowlanego nałożył na właściciela obiektu obowiązek dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ekspertyz technicznych. Przed upływem wyznaczonego terminu zobowiązany zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu z uwagi na problemy w znalezieniu wykonawcy ekspertyzy.

Czy organ może zastosować art. 77 § 2 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. przewidujący możliwość zmiany lub uchylenia postanowienia dotyczącego przeprowadzenia dowodu wynikającego z art. 81c ust. 2 pr. bud.?

Czy organ powinien odmówić przedłużenia terminu?

Czy odmowa powinna nastąpić w formie postanowienia i jaką podstawę prawną należy przyjąć oraz czy na postanowienie odmowne służy zażalenie?

Czy organ postąpi prawidłowo przedstawiając swoje stanowisko w zwykłym piśmie?

Wniosek został złożony przed upływem terminu przewidzianego do wniesienia zażalenia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?