Czy organ może odmówić wydania zmiany decyzji ustalającej warunki zabudowy w zakresie określenia warunków technicznych usytuowania zbiornika na nieczystości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 29 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ może odmówić wydania zmiany decyzji ustalającej warunki zabudowy w zakresie: "określenia warunków technicznych usytuowania zbiornika na nieczystości wg załączonego planu (15 m od projektowanego budynku, 3 m od granicy z działką drogową nr 94/12, 7,5 m od pozostałych granic działki) zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) – dalej r.w.t."?

O umieszczenie takiego zapisu w decyzji wystąpił inwestor.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX