Czy organ może odmówić ustalenia warunków zabudowy dla budowy farmy fotowoltaicznej, jeżeli w studium takiego terenu nie ma wyznaczonego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 29 października 2021 r.
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 19 października 2020 r.

PYTANIE

Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchni do 1 hektara. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren opisany jest jako tereny rolnicze. Zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293) – dalej u.p.z.p. "jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu; w studium ustala się ich rozmieszczenie."

Czy organ w przedmiotowym przypadku może odmówić ustalenia warunków zabudowy dla budowy farmy fotowoltaicznej, jeżeli w studium takiego terenu nie ma wyznaczonego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX