Czy organ może odmówić udzielenia zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w przypadku nieprzeprowadzenia rekultywacji terenu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot planuje prowadzić działalność na terenie byłego wysypiska odpadów komunalnych, pod którym zalegają odpady - niektóre z nich są odsłonięte. Do wypełnienia terenu niekorzystnie przekształconego podmiot planuje wykorzystać odpady wskazane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Odpady budowlane przed użyciem poddane będą kruszeniu, a odpady typu zużyta masa formierska i pyły z gazów przed przekazaniem podmiotowi będą przebadane przez wytwórcę w laboratoriach akredytowanych.

Czy podmiot może przykryć zalegające odpady, czy musi je usunąć? Czy zgodnie z zapisami MPZP, który wskazuje że: "wymagana jest rekultywacja terenu po wysypisku śmierci, mającego na celu zapobieżenie degradacji wód podziemnych i polegająca na wykluczeniu możliwości przenikania wód opadowych do gruntu oraz ich odprowadzaniu poza obszar na którym składowane były odpady komunalne oraz utylizacji gazu wysypiskowego (biogazu)", organ ma prawo odmówić udzielenia zezwolenia na przetwarzanie odpadów w przypadku nieprzeprowadzenia rekultywacji terenu zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych i braku odgazowania terenu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX