Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2015 r.

PYTANIE

Gmina prowadzi postępowanie w sprawie zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich, na podstawie art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod. Każda ze stron wniosła jako dowód ekspertyzy. Jedna z nich (wykonana na zlecenie oskarżonego) skoncentrowana jest na opisie warunków wodnych na gruncie (spływ powierzchniowy, odprowadzenie wody z dachów) i nie wykazuje nieprawidłowości. Druga opisuje stan wody w gruncie, tj. zmiany poziomu wód podziemnych, (wykonana jest na zlecenie skarżącego) i wskazuje nieprawidłowości stanu wody w gruncie. Skarżony właściciel działki ma orynnowanie na garażach i budynku, a deszczówka trafia do kanalizacji ogólnospławnej. Z ekspertyzy skarżącego wynika, że zmiany stanu wody w gruncie powstały po wybudowaniu budynku mieszkalnego i towarzyszących im nasypów antropologicznych, tj. przykrycie gruntów rodzimych żwirem, obciążenie go następnie ciężarem budynków i oddzielenie od działek sąsiednich murem oporowym wybudowanym w celu podtrzymania gruntu.

Czy jeśli organ prowadzący postępowanie nie stwierdził zmian stanu wody na gruncie i wg dokumentacji mapowej spływ powierzchniowy wynika głównie ze stopnia nachylenia (skarżący mieszka poniżej skarżonego – teren naturalnie zapadający się w kierunku potoku, 5% nachylenia) a nieprawidłowości związane są (wg ekspertyzy) ze źle wykonanymi pracami przy budowaniu obiektu będącego własnością skarżonego, to czy może wydać decyzję odmowną przywrócenia stanu pierwotnego i wykonania urządzeń zapobiegających szkodom?

Czy sprawa powinna być prowadzona przez nadzór budowlany (budynek 40-letni)?

Czy organ może nałożyć obowiązek wykonania odwodnień wokół działki skarżonego w celu zmniejszenia ilości wody deszczowej spływającej na poniższe działki lub nakazać wykonanie odwodnienia wzdłuż muru oporowego, jeśli inspektor budowlany nie stwierdził nieprawidłowości w jego stanie i oświadczył, że jest wybudowany zgodnie ze sztuką budowlaną?

Czy jeśli dwie ekspertyzy wykazują konieczność uposażenia zalewanych budynków w opaski drenażowe, to czy organ może w decyzji wskazać konieczność ich wykonania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?