Czy organ miał prawo odmówić wydania decyzji na podstawie uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 7 września 2021 r.
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2021 r.

PYTANIE

Inwestor X złożył do tut. Urzędu wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie wielofunkcyjnej. Inwestor we wniosku zaznaczył, że po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie art. 7 ustawy z 5.07.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2021 r. poz. 1538) - dalej u.u.p.r.i.m., do którego to wniosku w myśl art. 7 ust. 8 pkt 5 u.u.p.r.i.m. załącznik stanowi decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, będzie ubiegał się o pozwolenie na budowę. Organ wydał decyzję odmowną bazując na podstawie niezgodności z MPZP. Planowana inwestycja nie jest zgodna z zapisem Uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu, bowiem obszar jest oznakowany symbolem ZN1, co oznacza Zieleń Naturalną. Według rozdziału uchwały, tereny oznaczone jako Zieleń Naturalna przeznacza się na utrzymanie zieleni naturalnej, oraz zakazuje się: tymczasowego zagospodarowania terenów; lokalizowania usług uciążliwych; lokalizowania ogrodzeń; lokalizowania zabudowy i nawierzchni utwardzonych; likwidacji zadrzewień poza zabiegami służącymi ochronie przyrody; likwidacji zbiorników wód powierzchniowych. Przez teren oznaczony symbolem ZN1 przebiega granica strefy ochrony konserwatorskiej dla zabytku archeologicznego.

Czy organ miał prawo odmówić wydania decyzji na podstawie uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego?

Czy w przypadku, gdy inwestor we wniosku wspomina o specustawie, to organ powinien zmienić/uchylić własną decyzję?

Czy inwestor powinien w pierwszej kolejności wystąpić do SKO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX