Czy organ ma rację żądając aneksu do aktu notarialnego określającego rodzaje i ilości magazynowanych odpadów od firmy, która... - OpenLEX

Czy organ ma rację żądając aneksu do aktu notarialnego określającego rodzaje i ilości magazynowanych odpadów od firmy, która jest właścicielem działki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma złożyła wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów. Jako tytuł prawny dołączyła akt własności w formie aktu notarialnego. We wniosku uwzględnione zostały odpady z grupy 20 (metale). Starostwo wezwało do uzupełnienia wniosku o przedłożenie aneksu/oświadczenia do aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza określającego rodzaje i ilości magazynowanych odpadów. Urząd powołuje się na art. 41b ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) – dalej u.o. Naszym zdaniem jest to niezasadne, ponieważ ustawa stanowi, że tylko umowa dzierżawy i użyczenia musi mieć formę aktu notarialnego. Natomiast właściciel działki, który posiada już ten akt i prowadzi działalność w zakresie gospodarki odpadami nie może wprowadzić zmian do aktu.

Czy organ ma rację?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?