Czy organ ma obowiązek wydać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej z u rzędu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 4 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca wpisany do KRS złożył wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Jako podstawę prawną wskazał we wniosku art. 9cb ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. We wniosku nie żądał jednak wydania zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru oraz nie wniósł opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia - wniosek ogranicza się tylko do żądania wykreślenia z rejestru.

Czy w takim przypadku wójt:

a) powinien wszcząć postępowanie przewidziane w art. 9j ust. 2 pkt 2) ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wykreślić przedsiębiorcę z rejestru w drodze decyzji z uwagi na trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy;

b) powinien zakończyć postępowanie w drodze czynności materialno-technicznej i wykreślić przedsiębiorcę z rejestru, jednakże nie informując go o zakończeniu postępowania, ponieważ nie żądał wydania zaświadczenia;

c) powinien wezwać przedsiębiorcę do uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia o wykreśleniu (mimo, że o to nie wnosił) pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, a następnie po wniesieniu opłaty skarbowej - powinien zakończyć postępowanie w drodze czynności materialno-technicznej i wykreślić przedsiębiorcę z rejestru, przesyłając mu następnie stosowne zaświadczenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX