Czy organ jest zobowiązany przetwarzać posiadane informacje?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ jest zobowiązany przetwarzać posiadane informacje?

Powołując się na art. 15 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. wnioskujący wymagają, aby organ wytworzył dla nich informację nową tzn. zebrał dane w tabele itp. Zdaniem organu nie jest on zobligowany do tego typu działań, a art. 15 u.o.o.ś. dot. formy przekazania posiadanej informacji tzn. elektronicznie, emailem itp.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX