Czy organ gminy powinien dodatkowo podać do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 18 stycznia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ gminy prowadził postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach, którego nie była przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko. W związku z wydaniem decyzji organ gminy powiadomił strony postępowania o wydanej decyzji na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. w zw. z art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. Zgodnie z art. 85 ust. 3 u.o.o.ś. organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Czy organ gminy powinien zatem dodatkowo podać do publicznej wiadomości informację (powiadomić społeczeństwo) o wydanej decyzji?

Jeśli tak, to czy organ gminy powinien upublicznić obwieszczenie, oprócz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz BIP urzędu, także w miejscu planowanego przedsięwzięcia, tj. na tablicy ogłoszeń sołectwa, gdzie planowane jest przedsięwzięcie?

Artykuł 85 ust. 3 u.o.o.ś. mówi o tym, że organ gminy podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji (nawet gdy nie było oceny oddziaływania na środowisko), a definicja "podanie do publicznej wiadomości" zawarta w art. 3 ust. 1 pkt 11 u.o.o.ś. mówi o tym, że informację taką należy dodatkowo ogłosić w miejscu planowanej inwestycji.

Czy w takim razie organ gminy powinien przekazać obwieszczenie sołtysowi, celem umieszczenia na tablicy ogłoszeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX