Czy organ emerytalno-rentowy, który przyznał dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty, ma obowiązek dokonać pomniejszenia emerytury lub renty o kwotę wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy uznać za słuszną odpowiedź KRUS w poniższej sprawie, czy też bezwzględnym obowiązkiem KRUS-u jest pomniejszenie ze świadczeń emerytalno-rentowych nadpłaconego zasiłku pielęgnacyjnego?

Pani X pobierała zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności, od dnia 01.10.2019 r. jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego z KRUS. W związku z powyższym, wszczęto postępowanie i uchylono prawo do zasiłku pielęgnacyjnego. GOPS zwrócił się do instytucji KRUS pismem na podstawie art. 16 ust. 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych i w związku z art. 16 ust. 6 tej ustawy o zwrot nadpłaconego zasiłku pielęgnacyjnego.

W odpowiedzi uzyskał informację, że nie jest możliwe potrącenie zasiłku pielęgnacyjnego z uwagi na zbieg egzekucji w oparciu o art. 773 § 1 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.), bowiem potrącenia realizowane są na rzecz komornika sądowego. KRUS nakazał przekazać akta prowadzonej sprawy dotyczącej Pani X do komornika sądowego.

GOPS w odpowiedzi na pismo z KRUS ponownie powołał się na art. 16 ust. 7 o świadczeniach rodzinnych, który jest podstawą działania KRUS i powinien być w tym zakresie stosowany wprost. Nadmieniono, że pomniejszenia o których mowa w cytowanym art. 16 ust. 7 u.ś.r., zdaniem GOPS nie wiążą się ze wszczęciem postępowania egzekucyjnego w administracji. Jedyny skutek pomniejszenia został określony w art. 16 ust. 8 ww. ustawy, tzn. równoznaczność ze zwrotem świadczeń nienależnie pobranych, nie zaś z ich egzekwowaniem w drodze postępowania egzekucyjnego.

Tutejszy ośrodek powołał się na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 8 listopada 2018 r., sygn. IV SA/G1 950/18 (w sprawie odrzucono skargę, z uwagi na to, że dokonanie pomniejszeń w trybie art. 16 ust. 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie mieści się w katalogu czynności egzekucyjnych).

Ze strony GOPS nie nastąpiło wydanie decyzji o nienależnie pobranym zasiłku pielęgnacyjnym i nie wszczęto w związku z tym jakiejkolwiek egzekucji.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access