Czy organ administracji geologicznej może zatwierdzić przedłożony projekt robót geologicznych, jeśli z treści wniosku wynika, że wnioskodawcy nie przysługują żadne prawa do nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 27 października 2023 r.
Autor odpowiedzi: Król Lidia
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2012 r.

PYTANIE

Czy organ administracji geologicznej może zatwierdzić przedłożony projekt robót geologicznych, jeśli z treści wniosku wynika, że wnioskodawcy nie przysługują żadne prawa do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane, a właściciele terenu jako strony postępowania sprzeciwiają się zatwierdzeniu projektu?

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) - dalej pr. geol., projekt robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, zatwierdza organ administracji geologicznej, w drodze decyzji. We wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych stosownie do ust. 2 art. 80 pr. geol. zamieszcza się informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane. Stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne (art. 80 ust. 3 pr. geol.).

Co powinien zrobić organ administracji geologicznej, jeśli z treści wniosku wynika, że wnioskodawcy nie przysługują żadne prawa do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane, a ponadto właściciele terenu jako strony postępowania sprzeciwiają się zatwierdzeniu projektu?

Czy pomimo to powinien zatwierdzić prawidłowo sporządzony projekt?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX