Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 2 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba pobierała na dziecko zasiłek rodzinny wraz z dodatkami: z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka i z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (wydłużony powyżej 24 miesięcy zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych) oraz zasiłek pielęgnacyjny. Dziecku orzeczenie o niepełnosprawności wygasło 31.12.2019 r.

Organ powinien wydłużyć prawo do ww. świadczeń zgodnie z art. 15h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz 374 ze zm.).

Po wszczęciu z urzędu postępowania w trakcie weryfikacji ustalono, że osoba złożyła nowy wniosek o wydanie orzeczenia do właściwego PZON, który w styczniu wydał orzeczenie o niepełnosprawności (decyzję) o niezaliczeniu dziecka do osób niepełnosprawnych. Od decyzji PZON-u osoba złożyła odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Początkiem kwietnia WZON utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie w mocy. Od decyzji WZON, osobie przysługuje odwołanie do Sądu Rejonowego w ciągu 30 dni.

Na dzień obecny decyzja WZON nie jest prawomocna (przynajmniej nie wynika to z decyzji) a strona raczej nie będzie składała dalszego odwołania do Sądu, jednak nie dysponujemy pisemnym oświadczeniem w tym zakresie. Koniec 30-dniowego terminu na odwołanie przypada na koniec maja 2020 r.

Czy powinno się takiej osobie wydłużyć prawo do świadczeń od 01.01.2020 r. na dziecko?

Czy może, powinno się wstrzymać i wystąpić końcem maja 2020 r. (po 30 dniach) do właściwego Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w celu uzyskania informacji, czy osoba się odwołała od tej decyzji do Sądu, a jak nie, to czy odmowa o niezaliczeniu dziecka do osób niepełnosprawnych jest prawomocna i ostateczna?

Jeżeli będzie prawomocna, to czy należy umorzyć postępowanie w sprawie przedłużenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?