Czy OPS jest podmiotem zobowiązanym do udostępniana danych o osobach uprawnionych do świadczenia w formie bonu turystycznego? - OpenLEX

Czy OPS jest podmiotem zobowiązanym do udostępniana danych o osobach uprawnionych do świadczenia w formie bonu turystycznego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 4 października 2021 r.
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 15 października 2020 r.

PYTANIE

Tutejszy organ po raz kolejny otrzymał od Polskiej Organizacji Turystycznej pismo, w którym organizacja zwraca się o udzielenie informacji dotyczących osoby, na wniosek której jest prowadzone postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia w formie bonu turystycznego.

Czy powinniśmy pozytywnie ustosunkować się do ww. prośby Polskiej Organizacji Turystycznej, jeżeli przytaczana jest następująca podstawa prawna: działając na podstawie art. 7b w zw. z art. 50 § 1 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) - dalej k.p.a., art. 23 ust. 2 i art. 26 ust. 1 i 2 ustawy o Polskim Bonie Turystycznym oraz w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) - RODO, w związku z prowadzonym na wniosek Pani/Pana postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia prawa do świadczenia w formie bonu, Polska Organizacja Turystyczna zwraca się o udzielenie informacji, czy Pani/Panu przysługiwało prawo do świadczenia wychowawczego, albo dodatek, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, decyzji właściwego wojewody w związku z zastosowaniem przepisów o koordynacji itp., ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz numeru PESEL dziecka, na które powyższe świadczenie zostało przyznane?

Zaznaczamy, iż za każdym razem tutejszy organ na powyższą prośbę odpowiadał negatywnie cytując odpowiednio: art. 19 ust. 1, 8 i 9 pkt 1 oraz art. 27 ust. 5 ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, art. 14 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407) oraz, że art. 7b oraz art. 50 § 1 k.p.a. nie znajdują zastosowania w niniejszej sprawie z uwagi na brak w ustawie o Polskim Bonie Turystycznym odpowiedniej normy prawnej odsyłającej w sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą do przepisów k.p.a. Jednocześnie informowaliśmy organizację, iż osoba starająca się o świadczenie w formie bonu turystycznego może zwrócić się do tutejszego organu w trybie art. 271 k.p.a. o wydanie zaświadczenia dotyczącego przysługiwania/nieprzysługiwania prawa do świadczenia wychowawczego na terenie naszej gminy. Pomimo naszych pism POT po raz kolejny przesłała identyczną prośbę o udzielenie informacji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX