Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2007 r.
Autor odpowiedzi: Gawlas Daniel
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2007 r.

PYTANIE

Firma X zamierza podpisać z Firmą Y porozumienie o następującej treści:

Firma X oświadcza, że dysponuje pracownikami posiadającymi kwalifikacje uprawniające do wykonywania prac spawalniczych.

Firma X zobowiązuje się do dokonania prawidłowego pod względem kwalifikacji zawodowych doboru pracowników i umożliwienia im (o ile wyrażą taką wolę) podjęcia zatrudnienia w Firmie Y przy pracach realizowanych u kontrahentów zagranicznych.

Firma Y zastrzega sobie prawo do weryfikacji poszczególnych osób pod kątem kwalifikacji i uprawnień.

Firma X zobowiązuje się do udzielenia pracownikom, o których mowa wyżej urlopu bezpłatnego na czas określony wynoszący trzy miesiące. W przypadku trwania kontraktu w Firmie Y przez okres krótszy, urlop bezpłatny na zasadach art. 174 § 1 KP udzielany jest na okres realizacji tego kontraktu w Firmie Y.

Firma Y zobowiązuje się do zatrudnienia pracowników Firmy X, na podstawie umowy o pracę na czas realizacji jego kontraktów, przy czym nie dłuższy niż na okres trzech miesięcy i zapewnia powrót pracowników po tym okresie do Firmy X.

Firma Y jest podmiotem wyłącznie zobowiązanym wobec pracowników Firmy X, z tytułu świadczeń pracowniczych, wynikających z tytułu umów zawartych z Firmą Y.

Strony ustalają, iż na podobnych zasadach jak w niniejszym porozumieniu, Firma X umożliwi zatrudnienie pracowników Firmy Y w zawodzie malarz - konserwator.

Czy przedstawione powyżej zapisy porozumienia, kwalifikują je jako usługę oddelegowania personelu?

Czy mamy do czynienia z usługą, nawet gdy strony nie ustaliły żadnego wynagrodzenia?

Jak należy potraktować taką sytuację, gdy strony ustalą np. wynagrodzenie z tytułu wykonania powyższego porozumienia za każdego pracownika 100,0 zł miesięcznie?

Czy jest to w ogóle czynność podlegająca opodatkowaniu VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację