Czy opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego podlega zaliczeniu z urzędu na poczet opłaty przekształceniowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dla nieruchomości z dniem założenia księgi wieczystej, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1495) – dalej u.p.p.u.w. prawo użytkowania wieczystego, przekształciło się w prawo własności.

1. Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu PKP ponosi opłatę przez okres 99 lat, licząc od dnia przekształcenia zgodnie z art. 7 ust. 6a u.p.p.u.w. - mój przypadek maj 2021. Zgodnie z art. 7 ust. 5a u.p.p.u.w. opłatę przekształceniową za rok, w którym nastąpiło przekształcenie, należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaświadczenia, natomiast jeżeli za rok w którym nastąpiło przekształcenie, została wniesiona opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego, opłatę wnosi się do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło przekształcenie.

Czy zgodnie z art. 8a u.p.p.u.w., jeżeli przed wydaniem przez właściwy organ zaświadczenia dotychczasowy użytkownik wieczysty wniósł opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok lub następne lata, opłaty te podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet opłaty?

Czy wpłatę do 31 marca 2022 r. liczę jako pierwszą czy już jako drugą opłatę?

2. W przypadku gdy PKP sprzedaje w maju 2022 r. nieruchomość osobie prywatnej, jest ona zobligowana wnosić opłatę przekształceniową przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia - art. 11 ust. 1 u.p.p.u.w., to ile rat i w jakich terminach osoba ta ma wpłacać raty za przekształcenie?

3. Jeśli PKP będzie opłacało przez 20 lat i sprzeda nieruchomość w 21 roku, to czy osoba prywatna, która od nich kupi, nie płaci już opłaty przekształceniowej, czy opłaca przez 20 lat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX