Czy operat przeciwpożarowy powinien określać miejsca magazynowania wszystkich odpadów, nie tylko skupiać się na odpadach palnych? - OpenLEX

Czy operat przeciwpożarowy powinien określać miejsca magazynowania wszystkich odpadów, nie tylko skupiać się na odpadach palnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 10 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do organu wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji do wytwarzania adiuwantów, środków ochrony roślin i nawozów. Ilości roczne odpadów niebezpiecznych 2 513,00 Mg (07 01 01*, 07 01 04*, 07 04 01*, 17 04 04*, 07 04 80*, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 10 01*, 16 10 03* itd.), oraz innych niż niebezpieczne 5 703,405 Mg (15 01 01, 15 01 04, 15 01 05, 16 03 04, 16 03 06, 16 06 04, 16 06 05 itd.). Odpady będą magazynowane w dwóch namiotowych halach magazynowych 854 m2. Z operatu przeciwpożarowego wynika, iż zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 1 oraz § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów - dalej r.w.o.p. biorąc pod uwagę masę, objętość oraz właściwości fizykochemiczne poszczególnych odpadów na terenie hali nie występują strefy pożarowe z odpadami stałymi oraz miejsca magazynowania ciekłych odpadów palnych. Miejsca składowania odpadów spełniają warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przepisy w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Czy jeśli przepisy przeciwpożarowe są wyłączone, należy zastosować i rozmieścić odpady zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów - dalej r.s.w.m.o.?

Czy operat przeciwpożarowy powinien określać miejsca magazynowania wszystkich odpadów, nie tylko skupiać się na odpadach palnych?

Straż Pożarna twierdzi, że nie ma takiego obowiązku i nie chce słyszeć o braniu pod uwagę wytycznych zapisanych w r.s.w.m.o.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX