Czy określone przez radę powiatu w uchwale kwoty świadczeń określonych w art. 115 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej podlegają waloryzacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 2 marca 2022 r.
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 10 maja 2021 r.

PYTANIE

Art. 86 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowi, że kwoty, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81, podlegają waloryzacji.

W dniu 10 marca 2021 r. zostało wydane obwieszczenie w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M.P. z 2021 r. poz. 282).

Art. 121 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowi natomiast, że do kwot, o których mowa w art. 115 ust. 1 i 2 i art. 118-120, przepisy art. 86 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 115 ust. 1 i ust. 2 środki finansowe na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przysługują w zryczałtowanej kwocie nie niższej niż 660 zł miesięcznie.

Środki finansowe na utrzymanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przysługują w zryczałtowanej kwocie nie niższej niż 860 zł miesięcznie. Po waloryzacji kwoty te zostaną zwiększone odpowiednio do wysokości 746,00 zł (art. 115 ust. 1) i 973,00 zł (art. 115 ust. 2).

Powstaje jednak pytanie, co w przypadku, jeżeli rada powiatu podniosła w drodze uchwały świadczenia określone w art. 115 ust. 1 i ust. 2 odpowiednio do kwoty 1000,00 zł i 1200,00 zł?

Czy określone przez radę powiatu w uchwale kwoty świadczeń określonych w art. 115 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej podlegają waloryzacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX