Czy okres pobierania zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem wliczany jest do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej lub dodatku za wysługę lat?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik został zatrudniony w szkole od 01.09.2018 r. na stanowisku administracji i obsługi. W maju 2019 r. dostarczył decyzję z GOPSU Z 2003 r., że w latach 2001 - 2002 pobierał zasiłek stały. Czy okres pobierania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego, przysługującego osobie nie pozostającej w zatrudnieniu, opiekującej się dzieckiem wymagającym ze strony innej osoby stałej opieki i pielęgnacji, jeżeli dziecko jest uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego należy mu doliczyć do stażu pracy? Podczas pobierania zasiłku stałego osoba miała również przyznane świadczenie w formie opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe od kwoty najniższego wynagrodzenia w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych - na okres pobierania zasiłku stałego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX