Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2007 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorstwo zawarło w grudniu 2006 r. umowę na leasing maszyny do obróbki drewna. W umowie leasingowej jest zawarta klauzula "w czasie trwania stosunku leasingu przedmiot leasingu pozostaje własnością finansującego i jest zaliczany do jego składników majątkowych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych oraz do składników majątkowych korzystającego według ustawy o rachunkowości" (treść umowy spełnia te warunki). Jest to więc dla korzystającego leasing operacyjno (ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) i finansowy (ustawa o rachunkowości).

W umowie leasingowej wartość przedmiotu leasingu została określona na 375.000 euro. Czas trwania leasingu umownego 5 lat. Maszyna, którą nasza spółka wzięła w leasing wymagała montażu w związku z tym spółka poniosła w 2007 r. we własnym zakresie koszty niezbędne do zamontowania maszyny (wylanie fundamentów, dodatkowe koszty materiałów). Ponadto w lipcu 2007 r. spółka przed oddaniem do użytkowania przedmiotu leasingu zapłaciła opłatę (koszty odsetek) za wypłacenie przez finansującego dwóch zaliczek na rzecz Zbywcy (odsetki naliczone od momentu wypłaty zaliczek do odbioru przez korzystającego z maszyny).

Po jakim kursie bilansowo maszynę i czy nakłady poniesione we własnym zakresie wraz z wpłacona zaliczką na rzecz finansującego powinny zwiększyć wartość środka trwałego? Czy okres amortyzacji bilansowej środka trwałego powinien być zgodny z okresem trwania umowy (zgodnie ze stawkami stopa amortyzacji podatkowej wynosi 14%)? Czy odpisy amortyzacyjne w części dotyczącej nakładów własnych są kup - w szczególności wtedy kiedy skrócono okres amortyzacji? Finansujący co miesiąc wystawia faktury obejmujące ratę kapitałową i odsetkową w zł (ale rata kapitałowa i odsetki są przeliczone z euro). Czy powstająca różnica pomiędzy kursem historycznym raty kapitałowej - z dnia podpisania umowy a kursem zastosowanym z dnia wystawienia miesięcznej faktury jest przychodem lub kosztem podatkowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?