Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przepis art. 73 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) – dalej k.p.a. przesądza, że jedynie strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.

Czy powołując się na art. 8 pkt 1, 2, 3 i 10 w zw. z art. 26 pkt 1 ustawy z 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) - dalej u.s.z.a. okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej izby architektów może domagać się wglądu do i wydania kopii projektu budowlanego będącego podstawą wydania pozwolenia na budowę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?