Czy ograniczenie zakresu świadczenia z przyczyn leżących po stronie wykonawcy może zostać poczytane za istotną zmianę umowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Falkowska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zwracam się z następującym pytaniem: W wyniku ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z PZP na dostawy elementów wyposażenia żłobka został wyłoniony wykonawca, z którym podpisano umowę. Po dwukrotnym aneksowaniu terminu realizacji zamówienia wykonawca poinformował nas, że pomimo wcześniejszych ustaleń nie jest w stanie wykonać jednego z elementów zamówienia. W związku z tym powstaje sytuacja, w której wykonawca w umówionym terminie nie będzie w stanie dostarczyć całości przedmiotu zamówienia.

Czy w związku, z tym możemy pomniejszyć przedmiot zmówienia i tym samym wynagrodzenie wykonawcy z tytułu niedostarczenia przedmiotu zamówienia w całości, o kwotę niedostarczonego elementu, która została wskazana przez wykonawcę w ofercie?

Postanowienia umowy nie przewidywały wprowadzania takich zmian, natomiast zastrzegliśmy sobie prawo do naliczania kar umownych z tytułu opóźnienia oraz odstąpienia od umowy z winy wykonawcy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX