Czy odzysk odpadów polegający na wykorzystaniu odpadów do rekultywacji składowiska odpadów powinien być traktowany jako odzysk odpadów poza instalacjami, czy jako odzysk w instalacji jaką jest składowisko odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 12 maja 2021 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 28 lipca 2020 r.

PYTANIE

Czy odzysk odpadów polegający na wykorzystaniu odpadów do rekultywacji składowiska odpadów powinien być traktowany jako odzysk odpadów poza instalacjami, czy jako odzysk w instalacji jaką jest składowisko odpadów (działania w ramach fazy poeksploatacyjnej składowiska odpadów)?

Wykorzystanie odpadów do rekultywacji składowisk nie jest ujęte w przepisach zwalniających od zakazu przetwarzania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami (art. 30 ust. 3 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) – dalej u.o.). Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11.05.2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. z 2015 r. poz. 796) - dalej r.o.o.i.u. w odróżnieniu od wcześniejszego rozporządzenia w tym zakresie (pkt 12 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z 21.03.2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. z 2006 r. nr 49 poz. 356), nie wskazuje wymagań dotyczących wykorzystania odpadów do porządkowania i zabezpieczania korony zamkniętych składowisk odpadów.

Czy zatem ujęcie zagadnień wykorzystania odpadów do rekultywacji składowisk odpadów w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 30.04.2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013 r. poz. 523) - dalej r.s.o. jest jednoznaczne z tym, że taka rekultywacja z wykorzystaniem odpadów stanowi proces odzysku w instalacji jaką jest składowisko odpadów (faza poeksploatacyjna składowiska odpadów)?

Tłumaczyłoby to pominięcie procesu rekultywacji składowiska z wykorzystaniem odpadów, jako przypadku odzysku odpadów dopuszczonego do realizacji poza instalacjami – nie wynikającego z wymagań określonych na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 i ust. 5 u.o. Takie rozumowanie potwierdzać może ujęcie zagadnień związanych z rekultywacją składowisk w przepisach dotyczących czynności związanych prowadzeniem składowiska odpadów - art. 124 u.o. oraz sporządzania i zatwierdzania instrukcji eksploatacji składowisk odpadów - art. 129 ust. 4 pkt 11 u.o.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX