Czy odszkodowanie wypłacone na mocy ugody sądowej stanowi przychód byłego pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowacka Izabela
Odpowiedzi udzielono: 10 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorstwo zatrudniało pracownicę na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Pracownica otrzymała rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia (była zatrudniona dłużej niż 3 lata) z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy - redukcja stanowiska pracy. Pracownica otrzymała odprawę z zakładu pracy (zakład powyżej 20 pracowników). Po zakończeniu stosunku pracy pracownica wniosła pozew do sądu przeciw byłemu pracodawcy żądając w nim przywrócenia do pracy. W wyniku trwającego postępowania doszło do zawarcia ugody sądowej pomiędzy byłym pracodawcą na ww. pracownicą, w której wskazano, że przedsiębiorstwo ma zapłacić na rzecz powódki kwotę 6000 zł (bez wskazania czy to kwota netto czy brutto). Kwota ma był zapłacona w terminie 14 dni od dnia podpisania ugody na konto powódki. W treści ugody powołano się na art. 45 KP w związku z art. 471 KP.

Czy ugoda ta podlega obowiązkowi odprowadzenia od niej składek ZUS i podatku dochodowego?

Wątpliwość nasza wynika z faktu, że pomimo powołania się w ugodzie na konkretne artykuły z KP, tak naprawdę wysokość wypłaconej na podstawie ugody kwoty nie wynika wprost z przepisów (art. 471 KP mówi, że "Odszkodowanie o którym mowa w art. 45 przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niżej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia"). Kwota 6000 zł została ustalona w wyniku negocjacji pomiędzy byłym pracodawcą a powódką. Natomiast biorąc pod uwagę, że pracownicę obowiązywało 3 miesięczne wypowiedzenie to powinna ona otrzymać odszkodowanie w wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia, a wynagrodzenie powódki za 3 miesiące byłoby dużo wyższe niż 6000 zł wynikające z ugody sądowej.

Czy ustalona kwota ugody na 6000 zł to kwota netto czy brutto?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX