Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 22 stycznia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina na dzień 31 grudnia 2012 r. posiada zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji. Odsetki od wyemitowanych Obligacji w zależności od poszczególnych Umów są naliczane i płatne raz w roku lub 2 razy w roku.

W dniu 5 lipca 2012 r. Gmina wyemitowała obligacje (seria L12), odsetki od obligacji są naliczane na podstawie Wiboru 6M i płatne 2 razy w roku w odstępach półrocznych. Pierwsze odsetki od serii L12 zostały naliczone przez Bank na dzień 4 stycznia 2013 r., następne będą płatne w lipcu 2013 r.

W załączniku nr 2 "Plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego" rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości (..) opis do konta 909 Rozliczenia międzyokresowe wskazuje na ujmowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w korespondencji z kontami 134 Kredyty bankowe lub 260 Zobowiązania finansowe jako kosztów finansowych stanowiących wydatki przyszłych okresów.

Gmina naliczy i zaksięguje odsetki od ww. serii w księgach budżetu pod datą 31 grudnia 2012 r. jako wydatek przyszłego okresu. Kwota odsetek zostanie wykazana w księgach na dzień 31 grudnia 2012 r. tj. w kwocie naliczonej od dnia 5 lipca do 31 grudnia 2012 r.

Czy odsetki te winny być naliczane na koniec każdego miesiąca/kwartału - co wymagałoby dodatkowego nakładu pracy związanego z naliczaniem i księgowaniem odsetek należnych na każdy moment sprawozdawczy, czy tylko na koniec roku?

Czy kwotę odsetek naliczonych należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-Z –o stanie zobowiązań (..), a jeśli tak to w którym wierszu?

Wydatki związane z obsługą długu ujęte są w planie finansowym jednostki budżetowej -Urzędu.

Czy w księgach Urzędu należy księgować zobowiązania niewymagalne z tytułu odsetek jak wyżej i tym samym wykazywać je w sprawozdaniu Rb-28S Urzędu i sprawozdaniu finansowym Urzędu?

Czy tym samym w Zarządzeniu w sprawie przyjętych zasad Polityki rachunkowości w planie kont dla jednostki budżetowej-Urzędu należy zawrzeć zapisy dotyczące księgowania odsetek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?