Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 11 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy odpłatność za pobyt osoby bezdomnej skierowanej do domu dla bezdomnych jest dochodem własnym gminy?

Zapewnienie schronienia jest zadaniem własnym gminy wynikającym z ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) – dalej u.p.s., (art. 17 ust. 1 pkt 3 u.p.s. i art. 48a u.p.s.). Ośrodek pomocy społecznej kieruje bezdomnego do takiego domu wydając w tej sprawie decyzje administracyjną. W decyzji tej określa osobie bezdomnej odpłatność za pobyt (kierując się stawką za 1 dzień pobytu wynikającą z uchwały Rady Gminy podjętej na podstawie art. 97 ust. 5 u.p.s.) Uchwała nie określa sposobu i miejsca wpłaty przez osobę bezdomną określa to decyzja wydana przez Dyrektora OPS. Dyrektor OPS zawiera umowę z Schroniskiem dla osób bezdomnych o świadczenie usług w zakresie udzielenia schronienia osobom skierowanym przez OPS. W umowie tej strony mogą określić, że osoby skierowane wnoszą swoją opłatę bezpośrednio na konto domu dla bezdomnych a różnice poniesionych kosztów pobytu wnosi OPS. Taka "konstrukcja" przepływu środków finansowych jest pożądana z uwagi na utrudnienia życiowe, zdrowotne i społeczne osób bezdomnych. Osoba przebywając na terenie domu dla bezdomnych a posiadając znikome dochody jest w stanie dokonać wpłaty bezpośrednio w miejscu zamieszkania (tj. DDB). Wpłata na konto OPS lub Gminy jest problematyczna dla tych osób a tym samym przypisane należności stają się wymagalne dla Gminy. Rozpoczyna się postępowanie egzekucyjne w administracji, które generuje dla Gminy dodatkowe koszty, które nie przekładają się później na wyegzekwowanie przychodów/dochodów dla Gminy. Domy dla bezdomnych chętnie przyjmą te opłaty bezpośrednio od osób przebywających, gminy wyrażą zgodę na taki przepływ finansowy tylko czy jest on prawidłowy z punktu widzenia finansów publicznych.

W ustawie o pomocy społecznej nie znajduje się zapisu mówiącego, że są to dochody własne gminy a więc czy można ich nie dochodzić tylko pokrywać różnicę do pełnej wysokości opłaty określonej w decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację