Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca przedłożył wniosek na przetwarzanie - odzysk w procesie R3 (kompostowanie) odpadów o kodach 19 08 05, 19 08 02 i 19 08 01. Na podstawie przedłożonego wniosku ustalono, że celem prowadzenia procesu przetwarzania odpadów będzie uzyskanie przez wnioskodawcę "produktów handlowych" w postaci środków poprawiających właściwości gleby. Zatem w rozumieniu powyższego tut. organ ustalił, że odpady przewidywane do przetwarzania w procesie kompostowania na skutek poddania ich odzyskowi utracą zdaniem wnioskodawcy status odpadu. W art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) – dalej u.o. wskazane zostało, iż aby dany "produkt" mógł utracić status odpadu konieczne jest, aby oprócz warunków określonych w art. 14 ust. 1 pkt 1 u.o. wypełniał wymagania określone przez przepisy Unii Europejskiej. Wskazać należy, że na dzień dzisiejszy wydane zostały następujące rozporządzenia w tym zakresie:

·

rozporządzenie Rady nr 333/2011/WE z 31.03.2011 r. ustanawiające kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami,

·

rozporządzenie Komisji nr 1179/2012/WE z 10 grudnia 2012 r. ustanawiające kryteria określające, kiedy stłuczka szklana przestaje być odpadem,

·

rozporządzenie Komisji nr 715/2013/WE z 25 lipca 2013 r. ustanawiające kryteria określające, kiedy złom miedzi przestaje być odpadem.

Zdaniem tut. organu utrata statusu odpadów odnosi się zatem do niektórych kategorii odpadów, w stosunku do których zostały wydane odpowiednie przepisy na szczeblu wspólnotowym lub na szczeblu krajowym. W odniesieniu do odpadów ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek i zawartości piaskowników takie szczegółowe rozporządzenie nie zostało do tej pory opracowane.

Czy odpady przewidywane do przetwarzania w procesie kompostowania, na skutek poddania ich w/w odzyskowi utracą status odpadu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?