Czy odpad zarejestrowany zgodnie z procedurami rozporządzenia REACH można wprowadzać na rynek jako produkt bez dodatkowych... - OpenLEX

Czy odpad zarejestrowany zgodnie z procedurami rozporządzenia REACH można wprowadzać na rynek jako produkt bez dodatkowych uzgodnień w Polsce?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 5 września 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy odpad zarejestrowany zgodnie z procedurami rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. U. UE L 396 z 30 grudnia 2006 r., s. 1, z późn. zm.) - dalej rozporządzenie REACH, można wprowadzać na rynek jako produkt bez dodatkowych uzgodnień w Polsce (np. pozwolenie na odzysk)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?