Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca zamierza przeprowadzić rekultywację wyrobiska odpadem o kodzie 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami dopuszcza wykorzystanie tego rodzaju odpadu do wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych pod pewnymi warunkami, m.in. że planowane działania są lub będą określone w trybie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przedmiotowych gruntów dopuszcza wykorzystanie do celów rekultywacji mas zmiennych o udokumentowanym pochodzeniu, pod warunkiem ich przydatności i spełnienia przepisów odrębnych. Decyzja rekultywacyjna wydana przez Starostę określa kierunek rolny i nie wskazuje metody, zakresu i sposobu przeprowadzenia rekultywacji.

Czy odpad o kodzie 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, można uznać za masy ziemne i jakie dodatkowe warunki musiałby spełnić, aby można było wykorzystać go do celów rekultywacji biorąc pod uwagę powyższe zapisy planu zagospodarowania przestrzennego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?