Czy od dnia upływu terminu na wykonanie nasadzeń zastępczych należy do opłaty doliczyć odsetki? - OpenLEX

Czy od dnia upływu terminu na wykonanie nasadzeń zastępczych należy do opłaty doliczyć odsetki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot będący adresatem zezwolenia na usunięcie drzew (decyzja z opłatami) nie wykonał nasadzeń zastępczych w wymaganym decyzją terminie (do 30 listopada 2020 r.). W związku z brakiem złożenia do organu orzekającego informacji o nasadzeniach, po dłuższym czasie (styczeń 2022 r.), organ wezwał podmiot do uzupełnienia tej informacji. W odpowiedzi otrzymał oświadczenie, że nasadzenia nie zostały wykonane i prośbę o wydłużenie terminu na ich wykonanie z uzasadnieniem związanym z pandemią COVID. Organ odmówił wszczęcia postępowania w sprawie zmiany terminu na wykonanie nasadzeń oraz wszczął postępowanie w sprawie naliczenia opłaty nałożonej decyzją, która stała się wymagalna w myśl art. 84 ust. 7 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098) – dalej u.o.p. W związku z brakiem nasadzeń organ powinien naliczyć 100% ustalonej decyzją opłaty.

Czy od dnia upływu terminu na wykonanie nasadzeń zastępczych (30 listopada 2020 r.) należy do tej opłaty doliczyć odsetki?

Ustawa różnicuje postępowanie w przypadku decyzji z opłatami (art. 84 ust. 7 u.o.p. mówiący o wymagalności naliczonej decyzją opłaty) i w przypadku decyzji bez opłat (art. 86 ust. 3 u.o.p. nakazujący zastosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), co w pewien sposób wskazuje na to, że mamy do czynienia tylko z naliczeniem decyzją ustalonej wcześniej opłaty, nie zaś z egzekucją. Ponadto ustawa reguluje kwestie związane z odsetkami tylko w przypadku nieterminowego uiszczenia naliczonej opłaty (art. 87 ust. 4 i 5 u.o.p.).

Jeśli jednak organ powinien naliczyć odsetki, to na jakiej podstawie oraz za jaki okres?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX