Czy obszary te można uznać za tereny przeznaczone na "cele rekreacyjno-wypoczynkowe", a co za tym idzie czy istnieje konieczność przestrzegania dopuszczalnego poziomu hałasu w porze nocnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor zbudował instalację na obszarze, na którym nie ma uchwalonego MPZP. W studium - uwarunkowania rozwoju i zagospodarowania przestrzennego obszar działek bezpośrednio sąsiadujących figuruje jako teren sportu i rekreacji oraz teren zabudowy usługowej, natomiast w studium - kierunki zagospodarowania przestrzennego jako obszar zieleni urządzonej. W rzeczywistości jest to teren zieleni miejskiej, z ciągami komunikacyjnymi, pieszymi oraz zbiornikami wodnymi.

Czy obszary te można uznać za tereny przeznaczone na "cele rekreacyjno-wypoczynkowe", o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, a co za tym idzie, czy istnieje konieczność przestrzegania dopuszczalnego poziomu hałasu w porze nocnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX