Czy niewykorzystane środki na kształcenie specjalne można przeznaczyć na inne cele? - OpenLEX

Czy niewykorzystane środki na kształcenie specjalne można przeznaczyć na inne cele?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w roku budżetowym na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, JST przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań. Jeżeli w budżecie gminy środki finansowe na kształcenie uczniów niepełnosprawnych są zaplanowane w wysokości wynikającej z metryczki subwencji oświatowej, zgodnie z kalkulacją kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży na dany rok dokonaną przez MEiN, a w miesiącu grudniu okaże się, że plan nie zostanie zrealizowany w całości, czy zgodne z prawem będzie przeniesienie tych środków z rozdz. 80149 i 80150 na rozdziały 80101 i 80104 z zamiarem ich wydatkowania na wynagrodzenia nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne i nauczycieli wychowania przedszkolnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX