Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 26 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor wystąpił o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę żłobka (przylegającego ścianą do istniejącego żłobka z przejściem między istniejąca i projektowaną częścią). Przedłożono decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę budynku żłobka (w projekcie inwestor oświadcza, że nowobudowana cześć jest wzniesiona na odrębnych fundamentach, zachowane zostały wymagania przeciwpożarowe oraz, że brak jest funkcjonalnego powiązania istniejącej i projektowanej części, w związku z czym można uznać, że przedmiotowe prace będą polegać na budowie, a nie rozbudowie, co budziło wątpliwości organu). Organ zobowiązał inwestora do doprowadzenia do zgodności zamierzenia z decyzją lokalizacyjną w zakresie nazwy inwestycji, bowiem zdaniem organu planowane prace,będą obejmować nie tylko budowę, ale także przebudowę budynku żłobka. Inwestor zmienił nazwę inwestycji na "rozbudowę żłobka polegającą na budowie i przebudowie budynku", przy czym dołączył do wniosku drugą decyzję lokalizacyjną na rozbudowę i przebudowę budynku żłobka, w której wyznaczony zakres inwestycji pokrywa się z pierwszą decyzją lokalizacyjną. Warunki obu decyzji są spełnione.

Czy wymienione decyzje nie wykluczają się wzajemnie i czy zakres inwestycji jest zgodny z wymienionymi decyzjami?

Czy nazwa inwestycji nie powinna być tożsama z zakresem inwestycji w decyzji lokalizacyjnej?

Co w przypadku wydania pozwolenia na budowę zatwierdzałby organ, budowę czy rozbudowę?

Do tej pory organ praktykował zatwierdzanie projektu, w którym nazwa zamierzenia we wniosku pokrywa się z nazwą zamierzenia w decyzji lokalizacyjnej, a w przeciwnym razie wzywał do jej ujednolicenia. Ponadto, inwestor przyznał, że nie może nazwać planowanego zamierzenia rozbudową, bowiem musiałby, zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), doprowadzić warunki lokalowe istniejącej części żłobka do aktualnych przepisów, co wiązałoby się z dużo większymi kosztami.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?