Czy nauczycielowi realizującemu z uczniem zajęcia rewalidacyjne przysługuje dodatek za trudne warunki pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 3 grudnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uczeń posiada orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim).

Zalecenia poradni:

Kształcenie specjalne w szkole ogólnodostępnej, specjalnej lub oddziale integracyjnym. Zalecono również (pośród innych) zajęcia rewalidacji indywidualnej.

Rozwiązanie I:

Uczeń realizuje kształcenie specjalne w oddziale specjalnym zorganizowanym w szkole podstawowej ogólnodostępnej, do którego uczęszczają uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz umiarkowanym.

Rozwiązanie II:

Uczeń realizuje kształcenie specjalne w oddziale ogólnodostępnym w szkole podstawowej ogólnodostępnej.

Zarówno w I jak i w II rozwiązaniu z uczniem prowadzone są zajęcia rewalidacyjne.

Czy nauczycielowi realizującemu z uczniem zajęcia rewalidacyjne w odniesieniu do rozwiązania I i rozwiązania II przysługuje dodatek za warunki pracy na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) - dalej r.w.m.s.w.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access