Czy naliczone lecz nieotrzymane odsetki od należności należy zaliczyć do przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 24 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) wpłaciła w 2012 r. kaucję gwarancyjną firmie X, której świadczy comiesięczne usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Firma X wystawiła w 2013 r. notę odsetkową - odsetki od zgromadzonego kapitału za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Jednocześnie w przesłanym do podatnika piśmie poinformowała go, że odsetki te zostały doliczone do zgromadzonego kapitału. Kaucja wraz z naliczonymi odsetkami zostanie zwrócona dopiero po rozwiązaniu umowy cywilnoprawnej zawartej na czas nieokreślony.

Czy naliczone przez firmę X odsetki będą stanowić u podatnika przychód podatkowy 2012 r. czy też będą przychodem podatkowym w dacie ich faktycznego otrzymania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX