Czy należy zmienić wysokość ustalonych opłat za usługi opiekuńcze? - OpenLEX

Czy należy zmienić wysokość ustalonych opłat za usługi opiekuńcze?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 11 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dotyczy odpłatności za usługi opiekuńcze.

W roku 2011 została uchwalona uchwała w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

W powyższej uchwale wskazano, iż koszt jednej godziny usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 1% kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów. Załącznik do uchwały stanowi tabelka, która określa poszczególne przedziały dochodowe oraz wysokość procentową odpłatności osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie. Strona w roku 2020 miała przyznane usługi opiekuńcze na czas nieokreślony.

W decyzji konkretnie wskazano, iż stawka odpłatności za jedną godzinę usług wynosi 5,20 zł (kwota ta stanowiła 20% kwoty liczonej od jednej godziny pełnego kosztu usługi, tj. od kwoty 26,00 zł), od 1 stycznia 2021 r. zmianie uległo minimalne wynagrodzenie za pracę (na kwotę 2800 zł).

Dlatego też odpłatność ulegnie zmianie. 20% kwoty liczonej od jednej godziny pełnego kosztu usługi wynosi 5,60 zł, a nie 5,20 zł. Dodam, iż dochód strony nie uległ zmianie. Zmianie zatem ulegnie jedynie wysokość odpłatności strony za 1 godzinę usługi.

Czy organ powinien zatem dokonać zmiany decyzji przyznającej usługi w części dotyczącej odpłatności, tj. z kwoty 5,20 zł na kwotę 5,60 zł?

Czy organ może wydawać decyzje przyznające usługi opiekuńcze na czas nieokreślony, czy jedynie do końca roku, tj. do dnia 31.12., a od 1.01. roku następnego przyznawać je na nowo, na nowy rok kalendarzowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX