Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 19 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od dnia 04.10.2019 r., zgodnie z art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 i 1622), w art. 97 dodaje ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych albo schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie ma zastosowania ust. 1 zdanie drugie. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, opłata nie może być wyższa niż 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być wyższa niż 50% tego dochodu."

Czy w związku z powyższym, należy zmienić uchwały dotyczące ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych?

W obecnej uchwale mamy zapis: dochód osoby bezdomnej w stosunku do kryterium dochodowego do 100% - nieodpłatnie pow. 100 do 150 - 30%.

Czy w uchwale należy rozgraniczyć kwoty odpłatności za zwykłe schroniska od schronisk z usługami opiekuńczymi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?