Czy należy zmienić decyzję w sprawie zasiłku stałego za okres, w którym strona pozostawała w zatrudnieniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan X pobierał zasiłek stały (prowadzi wspólne gospodarstwo z żoną, 2 osoby - żona bezrobotna) w okresie od VI 2020 roku. W styczniu 2021 podjął zatrudnienie na 1/8 etatu, nie informując o tym Ośrodka Pomocy Społecznej.

W styczniu 2023 Ośrodek powziął informację o pracy, wystąpił do pracodawcy o udzielenie informacji o zatrudnieniu, jak również o wysokości wynagrodzenia za okres zatrudnienia, ustalono, że wynagrodzenie wynosiło 324 zł miesięcznie (przekroczenie 10%), ale uzyskany dochód nie pozbawiał całkowicie prawa do zasiłku stałego, ale zmieni się jego wysokość. W trakcie postępowania zainteresowany przedłożył świadectwo pracy, z którego wynika, że stosunek pracy ustał od grudnia 2022, ostatnie wynagrodzenie grudzień 2022.

Nie ulega wątpliwości, że "cześć" świadczenia w okresie zatrudnienia jest nienależnie pobrana, ale jak ma postąpić organ?

Wg OPS brak jest podstaw do uchylenia prawa do zasiłku stałego, spełnia kryterium, posiada orzeczenie, brak jest podstaw do zmiany decyzji z uwagi na ustanie stosunku pracy i wynagrodzenie wypłacone w grudniu 2022 uznajemy za dochód utracony. Pan w styczniu 2023 nie posiada żadnego dochodu, żona również - 0 zł, czy organ bez ingerencji w decyzję przyznającą zasiłek stały może prowadzić postępowanie w przedmiocie nienależnie pobranego zasiłku stałego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX