Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z art. 13 ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592) - dalej u.z.u.o., wynika, że jeżeli posiadacz odpadów prowadzący gospodarowanie odpadami, polegające np. na zbieraniu odpadów komunalnych, na które uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów i nie jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem albo dzierżawcą nieruchomości, na której prowadzi te działania, może je prowadzić na tej nieruchomości na podstawie posiadanego zezwolenia przez czas, na jaki zezwolenie zostało wydane. Czyli reasumując, jeżeli posiadacz odpadów ma inny tytuł prawny do terenu niż wyżej wymienione, może prowadzić działalność na podstawie tego tytułu do czasu, kiedy wygaśnie mu zezwolenie. Nie musi uzyskiwać tytułu do terenu określonego w art. 41b ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) – dalej u.o. Dlaczego w wielu odpowiedziach dotyczących ww. art. 13 u.z.u.o. (z wyłączeniem jednej QA1229164) znajdujemy informację, że jeżeli posiadacz odpadów ma umowę dzierżawy, to przy zmianie zezwolenia w trybie art. 14 u.z.u.o. nie musi jej przedstawiać w formie aktu notarialnego? Żaden artykuł go z tego nie zwalnia. Przecież z art. 13 u.z.u.o. jasno wynika, że to chodzi o posiadacza odpadów, który nie jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem albo dzierżawcą nieruchomości. Zatem jak należy postąpić w przypadku, jeżeli mamy do czynienia z posiadaczem odpadów, który ma umowę dzierżawy? Czy musi ją przedstawić w formie aktu notarialnego? Faktem jest, że art. 14 u.z.u.o. nie nakazuje dołączenia do wniosku tej umowy. Czy zatem art. 13 u.z.u.o. należy czytać rozszerzająco - ma dotyczyć wszystkich posiadaczy i wszystkich tytułów prawnych? A co w sytuacji, kiedy posiadacz mający umowę dzierżawy występuje z wnioskiem o zmianę zezwolenia w trybie art. 14 u.z.u.o. oraz dokonuje dodatkowych zmian w zezwoleniu wykraczających poza art. 14 u.z.u.o.? Wtedy należy żądać aktu notarialnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?