Czy należy uwzględnić dochód z gospodarstwa rolnego w sprawie świadczenia wychowawczego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 5 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani złożyła wniosek na 500+, jest osobą wydzierżawiającą ziemię. Umowa dzierżawy podpisana jest w gminie, wynika z niej, że jest współwłaścicielką 3/16 indywidualnego gospodarstwa rolnego (którego łączna powierzchnia dla wszystkich wynosi 7,0440 ha), grunty orne wchodzące w skład gospodarstwa obejmują łącznie dla wszystkich wydzierżawiających 6,87 ha i wydzierżawione są dla Państwa X na 10 lat. Dzierżawca zobowiązuje się do opłacania podatku rolnego oraz 500 zł /ha rocznie. § 6 umowy stanowi, że wydzierżawiający zawierając niniejszą umowę w celu nabycia prawa do renty na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić KRUS o każdym przypadku ustania dzierżawy z jakichkolwiek powodów przed zakończeniem okresu, na który została zawarta umowa, a także o każdym przypadku zmiany osoby dzierżawcy - pod rygorem konsekwencji prawnych i finansowych przewidzianych w razie pobrania nienależnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Nic więcej nie ma w umowie. A pani składająca wniosek jest osobą pracującą w sklepie.

Prosimy o konkretną odpowiedź do przypadku, czy wliczać jej dochód z dzierżawy, czy nie?

Jeżeli tak, to który przepis to reguluje?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access