Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 6 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy potrącić podatek dochodowy od osób fizycznych od odszkodowania wypłaconego na podstawie zawartej ugody sądowej?

Z pracownikiem została zawarta ugoda sądowa zobowiązująca do zapłacenia na rzecz powoda (były pracownik) określonej kwoty brutto, odpowiadającą wysokości wynagrodzenia powoda za okres 1 miesiąca, tytułem odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, z naruszeniem przepisów o rozwiązaniu umów o pracę w tym trybie. Jednocześnie pozwany i powód zgodnie oświadczyli, że dokonują zmiany trybu rozwiązania umowy o pracę, zastępując dotychczasowe oświadczenie pozwanego o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia zgodnym rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron ze skutkiem na ten sam dzień, w którym rozwiązano umowę w trybie art. 52 KP.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?