Czy należy podzielić wniosek dla terenów otwartych i zamkniętych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zwrócono się do RDOŚ z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwagi na fakt, iż teren objęty wnioskiem leży m.in. w przeważającej części na terenach zamkniętych wyznaczonych przez MON. Dodatkowo zaznaczono, iż lotnisko stanowi całość instalacji (czyli teren zamknięty i otwarty). Ponadto dla tego terenu jakim jest lotnisko utworzono obszar ograniczonego użytkowania. W otrzymanej korespondencji RDOŚ stwierdza, iż jest tylko władny wydać pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla terenów zamkniętych, a dla terenów otwartych prosi o zwrócenie się do Marszałka. W związku z tym RDOŚ zwraca się z wnioskiem, aby wskazać rodzaj instalacji eksploatowanej na terenie zamkniętym wraz z określeniem ilości odpadów (tylko dla terenu zamkniętego). Ponadto RDOŚ podniósł, iż zgodnie z art. 382 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) – dalej p.o.ś. rozstrzyga kwestie właściwości miejscowej organu ochrony środowiska w przypadku nieruchomości, na których planuje się lub realizuje przedsięwzięcie związane z przedmiotem postępowania, nie zaś właściwości rzeczowej, do której zalicza się właściwość RDOŚ do orzekania w sprawach związanych z działalnością na terenach zamkniętych ustalonych przez MON.

Czy interpretacja przepisów przez RDOŚ jest prawidłowa i należy podzielić wniosek dla terenów otwartych i zamkniętych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX