Czy należy organizację dopuścić do postępowania, jeśli na ten moment nie ma udziału społeczeństwa?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kawicki Artur
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wydobyciu kruszywa naturalnego. Jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowiskowo. Postępowanie jest na etapie opiniowania z organami współdziałającymi. W tym momencie wpłynął wniosek od organizacji społecznej o włączenie się do postępowania na prawach strony na podstawie art. 44 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. lub na podstawie art. 31 § 1 pkt 2 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a.

Czy należy organizację dopuścić do postępowania, jeśli na ten moment nie ma udziału społeczeństwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX