Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soprych Maciej
Odpowiedzi udzielono: 20 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W spółdzielni mieszkaniowej właściciele lokali wyodrębnionych w nieruchomości podjęli uchwałę o utworzeniu wspólnoty. Administrowanie nieruchomością zostało powierzone zarządcy innemu niż spółdzielnia. W nieruchomości oprócz lokali wyodrębnionych znajdują się również lokale o statusie spółdzielczych własnościowych praw, które wobec wspólnoty reprezentuje spółdzielnia. Posiadacze spółdzielczych własnościowych praw do lokali będą wnosili opłaty do spółdzielni, natomiast spółdzielnia, na podstawie otrzymanych naliczeń czynszu, będzie opłacała zobowiązania wobec wspólnoty. Opłaty czynszowe ustalane przez wspólnotę będą się składały z takich elementów jak: opłata eksploatacyjna na koszty utrzymania części wspólnych, opłata na koszty wynagrodzenia dla zarządcy, koszty wywozu odpadów komunalnych i koszty zużycia energii elektrycznej w częściach wspólnych oraz zaliczki na koszty zużycia mediów w lokalach, w tym centralnego ogrzewania, podgrzewu wody, zimnej wody itp. Wspólnota ustaliła również zaliczki na koszty przyszłych remontów. Spółdzielnia prowadzi ewidencję kosztów w zespole 4 i 5.

Jak zaewidencjonować powyższe wydatki?

Czy należy odrębnie księgować zaliczki na poczet zużycia mediów w lokalach, np. zaliczki na koszty centralnego ogrzewania w ciężar kosztów zużycia energii cieplnej, a zaliczki na koszty zużycia wody w ciężar kosztów zużycia zimnej wody, czy też (z uwagi na to, że obciążenia nie dokonują bezpośrednio dostawcy poszczególnych mediów lecz wspólnota) łącznie wszystkie wydatki jako koszty usługi zarządzania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?